Navigate Up
Sign In
 

woordenlijst

  • Aangeslotene bij de pensioentoezegging

   Een aangeslotene is:

   • ofwel een werknemer/een zelfstandig bedrijfsleider die valt onder een categorie waarvoor een werkgever/een sector/een vennootschap een pensioentoezegging heeft afgesloten en die voldoet aan de aansluitingsvoorwaarden;
   • ofwel de ex-werknemer of de gepensioneerde die nog rechten geniet op grond van deze pensioentoezegging;
  • Aanvullend pensioen

   Een rust- en/of overlevingspensioen bij overlijden van de aangeslotene voor of na het pensioen, - of de hiermee overeenstemmende waarde in kapital - ter aanvulling van het wettelijke pensioen bepaald op basis van het sociaal zekerheidsstelsel. Ze wordt toegekend op basis van de verplichte stortingen bepaald in een pensioenreglement of een pensioenovereenkomst.

  • Aanvullende verzekering van het ongevallenrisico (AVRA)

   Deze verzekering wordt afgesloten als aanvulling op een groepsverzekeringscontract of een verzekeringscontract "Individuele pensioentoezegging". Ze voorziet in de betaling van een kapitaal aan de begunstigde bij overlijden van de aangeslotene als gevolg van een ongeval en situerend binnen de termijn van een jaar te tellen vanaf ongevalsdatum.

  • Afloop van de pensioentoezegging

   Datum bepaald in het pensioenreglement/de pensioenovereenkomst en die doorgaans samenvalt met de datum van pensionering in de vennootschap.

  • Ambulante verzorging

   Verzorging buiten een hospitalisatie.

  • Bedrijfsleiders verzekering

   • Ofwel een verzekeringscontract individueel leven gesloten door een vennootschap in haar voordeel op het hoofd van een gevolmachtigde bedrijfsleider,
   • Ofwel een verzekeringscontract individueel leven gesloten door een vennootschap in haar voordeel op het hoofd van een bezoldigd of zelfstandig bedrijfsleider, waarin enkel voordelen bij overlijden worden voorzien.

  • Begunstigde van de pensioentoezegging

   De persoon aan wie de prestaties met betrekking tot de pensioentoezegging worden gestort:

   • ofwel de aangeslotene: voor de voordelen gekoppeld aan het rustpensioen;
   • ofwel de begunstigde: voor de voordelen in geval van overlijden van de aangeslotene (doorgaans de langstlevende echtgenoot/ partner van de aangeslotene).
  • Bijdrage

   Stortingen uitgevoerd door een werkgever/een sector/een vennootschap/een werknemer/een zelfstandig bedrijfsleider aan een pensioeninstelling om pensioenvoordelen op te bouwen :

   • de bijdragen van de werknemer/de bedrijfsleider (ook persoonlijke bijdragen genoemd) zijn die welke de werkgever/de sector/de vennootschap inhoudt op de bezoldiging van de werknemer/de bedrijfsleider en aan de pensioeninstelling stort;
   • de bijdragen van de werkgever/de sector/de vennootschap (ook werkgeversbijdragen genoemd) zijn die welke de werkgever/de sector/de vennootschap aan de pensioeninstelling stort.
  • Bijvoegsel bij het verzekeringscontract

   Contractueel document dat een wijziging aan het verzekeringscontract bekrachtigt.

  • Cafetariaplannen

   Pensioentoezegging van het type vaste bijdragen waarin de aangeslotene de vrijheid heeft om het beschikbare premiebudget dat bepaald is in het pensioenreglement te verdelen over de financiering van de verschillende voorgestelde voordelen.

  • Carenztijd

   Periode waarin geen enkele uitkering verschuldigd is door de maatschappij in geval van economische invaliditeit van de aangeslotene, ongeacht de graad ervan. Deze termijn moet worden nageleefd voor elke periode van invaliditeit.

  • Collectieve arbeidsovereenkomst

   De collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is een akkoord dat gesloten wordt tussen één of meer werknemersorganisaties en één of meer werkgeversorganisaties of één of meer werkgevers. De overeenkomst legt de individuele en collectieve betrekkingen vast tussen werkgevers en werknemers in ondernemingen of in een bedrijfstak en regelt de rechten en plichten van de contracterende partijen.

  • Collectieve verzekering

   Persoonsverzekering aangegaan door een werkgever/bedrijf in het voordeel van het geheel of een deel van zijn personeel/bedrijfsleiders, die afhankelijk van de contractuele bepalingen prestaties garandeert hetzij in geval van leven, hetzij in geval van vroegtijdige dood (collectieve pensioentoezegging), hetzij in geval van arbeidsongeschiktheid of terugbetalingen naar aanleiding van een ziekenhuisopname of ernstige ziekten.

  • Dekking ambulante zorgen zware ziekten

   Dekking waarmee de maatschappij tussenkomt in de medische kosten die voortvloeien uit de ambulante verzorging, uitgevoerd of voorgeschreven door een arts, indien de verzekerde getroffen wordt door één van de 31 in het contract vermelde zware ziekten (bv.: kanker, aids, ziekte van Alzheimer,...). Ze komt ook tegemoet in de kosten van palliatieve zorgen die worden verstrekt in een ziekenhuisomgeving met betrekking met betrekking tot deze ziekten.

  • Dekking 'arbeidsongeschiktheidsrente'

   In geval van economische invaliditeit van de aangeslotene, betaalt de maatschappij hem de arbeidsongeschiktheidsrente die verzekerd is door het contract bij het overkomen van de invaliditeit. De arbeidsongeschiktheidsrente is betaalbaar zolang de economische invaliditeit duurt en is evenredig met de invaliditeitsgraad.

  • Dekking hospitalisatie

   Dekking waarmee de maatschappij tussenkomt in de medische kosten en verblijfskosten in geval van hospitalisatie van de verzekerde in België of in het buitenland als gevolg van een ziekte, een ongeval, een bevalling of een zwangerschap.

  • Dekking 'one day clinic'

   Dekking waarmee de maatschappij tussenkomt in de medische kosten en verblijfskosten in One day clinic, zowel in België, in het kader van het maxi-forfait, het mini-forfait, het forfait dagkliniek en het forfait chronische pijn, als in het buitenland.

  • Dekking pre- en posthospitalisatie

   Dekking waarmee de maatschappij tussenkomt in de medische kosten die

   • voortvloeien uit de ambulante verzorging die rechtstreeks verband houdt met de oorzaak van de hospitalisatie en
   • werden gemaakt in een periode van twee maanden voor en tot zes maanden na de hospitalisatie ongeacht of ze plaatsvond in België of in het buitenland.
  • Dekking vervoer

   Dekking waarmee de maatschappij tussenkomt in de vervoerkosten via land en lucht in verband met de dekkingen vermeld in het Hospitalisatiecontract en die gerechtvaardigd zijn door de dringendheid en de gezondheidstoestand van de verzekerde. Deze kosten betreffen het vervoer in België en in het buitenland, voor zover het vervoer plaatsvindt in het land zelf.

  • Dekking vrijstelling

   Tijdens de duur van de economische invaliditeit en evenredig met de graad ervan neemt de maatschappij ten laste

   • enerzijds de betaling van de premies die nodig zijn om de voordelen te behouden die verzekerd waren in het kader van de groepsverzekering bij het overkomen van de invaliditeit
   • anderzijds, de betaling van de premies met betrekking tot deze dekking.
  • Economische invaliditeit

   Vermindering of verlies van de arbeidsgeschiktheid die voortvloeit uit een vermindering van de lichamelijke integriteit van de aangeslotene. De graad van economische invaliditeit is vastgelegd evenredig met het door artsen beoordeeld verlies van het fysieke vermogen van de aangeslotene om welke beroepsactiviteit ook uit te oefenen die overeenstemt met zijn kennis, zijn vaardigheden en zijn beroepservaring. De beoordeling van deze invaliditeitsgraad staat dus los van enig ander economisch criterium. De economische invaliditeit wordt beoordeeld volgens de voorwaarden van de arbeidsmarkt in België.

  • Financieringsfonds

   Collectieve reserve opgebouwd bij de maatschappij in het kader van een bepaalde groepsverzekering.

  • Groepsverzekering

   Collectieve pensioentoezegging.

  • Groepsverzekeringscontract

   Levensverzekeringscontract of geheel van levensverzekeringscontracten gesloten bij een verzekeringsmaatschappij door een of meer maatschappijen/sectoren of publiekrechtelijke rechtspersonen ten gunste van het volledige personeel of een deel ervan en/of zijn (hun) bedrijfsleiders met het oog op de uitvoering van een pensioentoezegging.

  • Hospitalisatie

   Medisch noodzakelijk verblijf in een inrichting die wettelijk wordt beschouwd als een verpleeginrichting,

   • van tenminste één nacht of
   • zonder overnachting in One day clinic.
  • Hospitalisatieverzekering

   Verzekering waarmee de maatschappij zich ertoe verbindt om de uitkeringen die voortvloeien uit de in het contract bepaalde dekkingen te betalen wanneer de aangeslotene gehospitaliseerd is in een verpleeginrichting of een van de in het contract bepaalde zware ziekten heeft. Deze verzekering omvat de dekkingen hospitalisatie, One day clinic, ambulante verzorging pre- en posthospitalisatie en vervoer. Zij kan ook voorzien in de dekking Ambulante zorgen zware ziekten.

  • Individuele pensioentoezegging

   Pensioentoezegging gesloten door een werkgever/een vennootschap ten gunste van een welbepaalde persoon (een werknemer of een zelfstandig bedrijfsleider). De individuele pensioentoezegging afgesloten ten gunste van de werknemer moet occasioneel en niet systematisch zijn.

  • Individuele voortzetting

   Mogelijkheid voor een werknemer, om na zijn uittreding, zijn oude collectieve pensioentoezegging voort te zetten op individuele basis. Hij vraagt in dat geval aan zijn nieuwe werkgever om premies in te houden op zijn bezoldiging en ze te storten aan een pensioeninstelling. Individuele voortzetting is slechts mogelijk indien de nieuwe werkgever geen pensioentoezegging heeft voor deze werknemer. Momenteel wordt dit product niet verkocht bij onze maatschappij.

  • Medische kosten

   Kosten betreffende:

   • medische en paramedische prestaties voorgeschreven door de behandelende geneesheren;
   • geneesmiddelen.
  • Minimumwaarborg

   (Minimum rendementswaarborg, gewaarborgd minimumrendement, minimumbedrag gewaarborgd door de werkgever)

   Verplichting van de werkgever/ sector om een minimumbedrag te waarborgen, volgens de WAP. Indien dit bedrag hoger is dan de verworven reserve, is de werkgever/sector verplicht – indien de aangeslotene de onderneming/sector verlaat, bij pensionering of bij opheffing van de pensioentoezegging - een bijkomende bijdrage te storten om het verschil te financieren.

  • Ongeval

   Een plotse en onverwachte gebeurtenis die rechtstreeks wordt veroorzaakt door de inwerking van een externe kracht buiten de wil van de aangeslotene en die leidt tot lichamelijk letsel.

  • Onthaalstructuur

   Een contract "onthaalstructuur" wordt ingevoerd bij de verzekeringsmaatschappij. Het is bestemd voor de reserves van de contracten:

   • enerzijds, van de aangeslotenen bij de pensioentoezegging van hun oude werkgever/oude vennootschap die, bij hun vertrek tijdens hun loopbaan, kiezen voor de overdracht van hun reserves in het contract "onthaalstructuur" van de pensioeninstelling van hun oude werkgever/oude vennootschap;
   • anderzijds, van de aangeslotenen bij een pensioentoezegging van hun oude werkgever/oude vennootschap die, bij hun aansluiting bij de pensioentoezegging van hun nieuwe werkgever/hun nieuwe vennootschap, kiezen voor de overdracht van hun verworven reserve naar het contract « Onthaalstructuur » van hun nieuwe werkgever/van hun nieuwe vennootschap.
  • Palliatieve verzorging

   Pluridisciplinaire hulp en bijstand in een ziekenhuis om in het algemeen te voorzien in de fysieke, psychische en spirituele behoeften van de patiënten tijdens de terminale fase van hun ziekte en die bijdragen tot het behoud van een levenskwaliteit voor de patiënten en hun gezin.

  • Pensioenfiche

   Jaarlijks uittreksel overhandigd aan de aangeslotene met een overzicht van de al opgebouwde pensioenrechten op een welbepaalde datum in het jaar.

  • Pensioeninstelling

   Instelling belast met het beheer van de pensioentoezegging:

   • ofwel een verzekeringsmaatschappij (in het kader van een groepsverzekeringscontract of een verzekeringscontract "individuele pensioentoezegging");
   • ofwel een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (vroeger pensioenfonds).
  • Pensioenreglement / pensioenovereenkomst

   Pensioenreglement (collectieve toezegging)/ pensioenovereenkomst (individuele toezegging)

   Document dat de kenmerken van de pensioentoezegging van de werkgever/de sector/de vennootschap uitlegt. Het beschrijft de rechten en plichten van de werkgever/ sector/ vennootschap, van de aangeslotenen en hun rechthebbenden inzake de pensioentoezegging (bijvoorbeeld: de aansluitingsvoorwaarden, de regels van de uitvoering van het pensioenstelsel,...).

  • Pensioentoezegging

   Toezegging van een werkgever/een sector/een vennootschap waarmee deze zich ertoe verbindt aanvullende pensioenvoordelen op te bouwen ten gunste van een of meer werknemers/zelfstandige bedrijfsleiders of zijn/hun rechthebbenden. Twee types:

   • een individuele pensioentoezegging: indien de toezegging betrekking heeft op een werknemer/een zelfstandig bedrijfsleider;
   • een collectieve pensioentoezegging
    • Indien de toezegging betrekking heeft op een groep werknemers/zelfstandige bedrijfsleiders van één onderneming, spreekt men van een ondernemingspensioenstelsel;
    • Indien de toezegging betrekking heeft op een groep werknemers van een sector, spreekt men van een sectoraal pensioenstelsel.
  • Persoonlijk contract

   Verzekeringscontract individueel leven waarop de aangeslotene op eigen initiatief kan intekenen

   • ofwel, zolang hij aangesloten is bij de groepsverzekering/de verzekering individuele pensioentoezegging,
   • ofwel na vertrek tijdens zijn loopbaan.
  • Tijdeljke verzekering

   Deze verzekeringsvorm voorziet in de betaling van een kapitaal aan de aangewezen begunstigde, bij overlijden van de aangeslotene vóór de afloop van het contract. Er bestaan twee types:

   • tijdelijke met een duur van 1 jaar: de verzekering wordt jaarlijks vernieuwd en de premie wordt herberekend volgens de leeftijd van de aangeslotene. De premie zal dus stijgen bij een onveranderd kapitaal.
   • tijdelijke termijn (60 of 65 jaar): de premie wordt bepaald bij de uitgifte van het contract. Zij blijft dus onveranderd tot de afloop voor een onveranderd kapitaal.
  • Toezegging van het type 'Cash balance'

   Welke toezegging doet de werkgever/de sector/de vennootschap?

   De werkgever/de sector/de vennootschap verbindt zich ertoe een welbepaalde prestatie op te bouwen op een bepaald ogenblik. Deze prestatie bestaat in de kapitalisatie van bepaalde bijdragen toegekend volgens een specifieke regel (bv.: kapitalisatie volgens het gemiddelde rendement van een staatsbon van een bepaalde duur).

   Welke bijdragen worden gestort?

   Er is geen enkele verplichting om de toegekende bijdragen ook effectief aan de pensioeninstelling te storten. De pensioeninstelling bepaalt de effectieve bijdrage die de werkgever/de sector/de vennootschap moet storten om de beloofde prestatie op te bouwen.

    Welke prestatie wordt opgebouwd door de aangeslotene?

    De aan de aangeslotene toegekende prestatie is het resultaat van de kapitalisatie van de bijdragen toegekend volgens de regels beschreven in het pensioenreglement.

   • Toezegging van het type 'vaste bijdragen' (vaste premies of defined contribution)

    Welke toezegging doet de werkgever/de sector/de vennootschap?

    De werkgever/de sector/de vennootschap verbindt zich ertoe een bepaalde bijdrage te storten aan de pensioeninstelling op vooraf bepaalde momenten met het oog op de financiering van het aanvullend pensioen.

     Welke bijdragen worden gestort?

     Het pensioenreglement/de pensioenovereenkomst bepaalt die bijdragen en op welk ogenblik (bv. jaarlijkse storting van X % van de bezoldiging) .

      Welke prestatie wordt opgebouwd door de aangeslotene?

      De pensioeninstelling kapitaliseert de bijdragen volgens de regels van het pensioenreglement/ de pensioenovereenkomst en dat tot de storting van de prestaties aan de aangeslotene of zijn rechthebbenden.

     • Toezegging van het type 'vaste prestaties' (te bereiken doel of defined benefit)

      Welke toezegging doet de werkgever/de sector/de vennootschap?

      De werkgever/de sector/de vennootschap verbindt zich ertoe een welbepaalde prestatie op te bouwen op een bepaald moment (bv. een rente bij de pensionering gelijk aan Y % van het laatste loon verminderd met het wettelijk pensioen).

       Welke bijdragen worden gestort?

       De pensioeninstelling bepaalt de bijdragen die de werkgever/de sector/de vennootschap moet betalen om de beloofde prestatie op te bouwen.

        Welke prestatie wordt opgebouwd door de aangeslotene?

        Het pensioenreglement/de pensioenovereenkomst bepaalt het kapitaal of de rente die aan de aangeslotene wordt gestort.

       • Uittreding

        Daarmee wordt bedoeld

        • voor een ondernemingspensioenstelsel of een individuele pensioentoezegging:
         • ofwel de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de werknemer bij zijn werkgever of, voor een zelfstandig bedrijfsleider, de stopzetting van zijn functies binnen de maatschappij, anders dan door overlijden of pensionering
         • ofwel de overplaatsing van de werknemer in het kader van een overplaatsing van onderneming, instelling of deel van onderneming of instelling naar een andere onderneming of een andere instelling die voortvloeit uit een conventionele overdracht of een fusie wanneer het pensioenstelsel van de werknemer niet wordt overgedragen;
        • voor een sectoraal pensioenstelsel: de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de werknemer bij zijn werkgever anders dan door overlijden of pensionering en voor zover deze werknemer geen nieuw contract heeft gesloten bij een andere werkgever die actief is in dezelfde sector met dezelfde pensioentoezegging.
       • UKMS- Uitgesteld kapitaal met terugbetaling van het spaartegoed

        Met deze verzekeringsvorm verbindt de verzekeringsmaatschappij zich ertoe een kapitaal bij leven te betalen op de in het contract bepaalde leeftijd. Bij overlijden van de aangeslotene voor die datum, verbindt ze zich ertoe een kapitaal gelijk aan het opgebouwde spaartegoed te storten aan de aangewezen begunstigde(n).

       • UKMT- Uitgesteld kapitaal met terugbetaling van de premies

        Met deze verzekeringsvorm verbindt de verzekeringsmaatschappij zich ertoe een kapitaal te betalen bij leven op de in het contract bepaalde leeftijd. Bij overlijden van de aangeslotene voor die datum, verbindt ze zich ertoe een kapitaal dat overeenstemt met de som van de gestorte premies, te storten aan de aangewezen begunstigde(n).

       • UKZT- Uitgesteld kapitaal zonder terugbetaling van de premies

        Met deze verzekeringsvorm verbindt de verzekeringsmaatschappij zich ertoe een kapitaal te betalen bij leven van de aangeslotene op de in het contract bepaalde leeftijd. Bij overlijden van de aangeslotene voor die datum, is het contract niet langer van kracht. De gestorte premies blijven verworven aan de verzekeringsmaatschappij en stellen haar in staat om haar verbintenissen ten opzichte van de langstlevende aangeslotenen na te komen.

       • Verpleeginrichting

        Inrichting die wettelijk als dusdanig erkend wordt en waar gebruik gemaakt wordt van wetenschappelijk beproefde diagnose- en therapiemiddelen, met uitzondering van:

        • gesloten psychiatrische inrichtingen;
        • medisch-pedagogische inrichtingen;
        • inrichtingen die louter dienen voor het herbergen (rusthuizen,....);
        • rust- en verzorgingshuizen.
       • Verwachte pensioenrente

        Rente die overeenstemt met de pensioenprestatie geschat op de afloopdatum. Deze raming houdt geen rekening met de fiscaliteit en de socialezekerheidsbijdragen en gaat uit van de veronderstelling dat de werknemer in dienst blijft tot de afloop. Volgens de WAP moet deze verwachte pensioenrente worden meegedeeld aan elke aangeslotene vanaf de leeftijd van 45 jaar en dit, minstens om de 5 jaar.

       • Verworven prestatie

        Prestaties waarop de aangeslotene, volgens het pensioenreglement/de pensioenovereenkomst, recht heeft op de afloopdatum van de pensioentoezegging. En dat op voorwaarde dat hij, op het ogenblik van zijn vertrek tijdens zijn loopbaan, zijn verworven reserves bij de pensioeninstelling behoudt.

       • Verworven reserve

        Bedrag opgebouwd voor de aangeslotene op een bepaald ogenblik en waarop hij op dat ogenblik recht heeft volgens het pensioenreglement/ de pensioenovereenkomst.

       • Verzekering in geval van arbeidsongeschiktheid

        Verzekering waarmee de maatschappij zich ertoe verbindt om de uitkeringen die voortvloeien uit de in de contracten bepaalde dekkingen te betalen, wanneer de aangeslotene een economische invaliditeit oploopt die een bepaald percentage bereikt. Het percentage is vastgelegd in het contract (momenteel 20 %) en deze invaliditeit is het gevolg van

        • ziekte, zwangerschap
        • een privé-ongeval of een privé- of beroepsongeval, naargelang wat bepaald is in het contract,
        • een bevalling, naargelang wat bepaald is in het contract.
       • Verzekering van het Gemengde type

        Met deze verzekeringsvorm verbindt de verzekeringsmaatschappij zich ertoe een kapitaal te betalen

        • ofwel aan de aangeslotene indien deze laatste in leven is op de leeftijd die in het contract is overeengekomen,
        • ofwel aan de aangewezen begunstigde indien de aangeslotene overlijdt voor die datum.

        Het kapitaal leven kan gelijk zijn aan 0,5 keer, 1 keer, 1,5 keer, 2 keer of 2,5 keer het kapitaal overlijden.

       • Verzekeringscontract "individuele pensioentoezegging"

        Verzekeringscontract individueel leven gesloten door een werkgever/een vennootschap bij een verzekeringsmaatschappij ter uitvoering van een individuele pensioentoezegging.

       • Wachttijd

        Periode waarvoor geen uitkeringen verschuldigd zijn tenzij de economische invaliditeit van de aangeslotene de minimumgraad heeft bereikt die vereist is voor de dekking. En dat zonder onderbreking, tijdens de hele duur van deze periode tot op het einde ervan. Deze termijn moet worden nageleefd voor elke periode van invaliditeit.

       • WAP

        Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen die de aanvullende pensioentoezeggingen voor werknemers regelt.

       • Zelfstandige bedrijfsleider

        • Ofwel een natuurlijk persoon die een mandaat uitoefent van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of een soortgelijke functie
        • Ofwel een natuurlijk persoon die in de vennootschap een leidinggevende functie uitoefent of een leidinggevende activiteit van dagelijks beheer, van commerciële, financiële of technische aard, buiten een arbeidsovereenkomst.
       • Ziekte

        Aantasting van de gezondheid die een andere oorsprong heeft dan een ongeval, en objectieve symptomen vertoont.